Miejsko Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Aktualności z Miejsko-Gminnego Domu Kultury

Procedury bezpieczeństwa w Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na czas epidemii Covid-1

Procedury bezpieczeństwa w Miejsko- Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na czas epidemii Covid-19

Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osby korzystające z oferty MGDK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania procedur i ich stosowania.

Sformułowanie zapisane jako MGDK dotyczy budynku Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Ograniczeniu ulega czas i liczebność odbiorców oferty MGDK w celu zapewnienia bezpiecznego dystansu przestrzennnego.

 2. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć w godzinach zajęć, osoby korzystające z usług MGDK oraz załatwiające sprawy służbowe

 3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i przebywaniu w kwarantannie. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenia składają rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.

 4. Wprowadza się limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych, oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych.

 5. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia- pracownik lub współpracownik MGDK

 6. Przy ustaleniu godzin zajęć, seansów filmowych itp. należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.

 7. Przy wejściu do budynku umieszczony zostaje pojemnik z płynem dezynfekcyjnym. Osoby wchodzące do budynku winny zdezynfekować ręce. Mile widziane rękawiczki jednorazowe.

 8. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk posiadają również prowadzący zajęcia i inni pracownicy MGDK , by umożliwić korzystającym z oferty zajęć, możliwie jak najczęściej ,dezynfekcję rąk.

 9. W budynku MGDK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki, przyłbice. Osoby nie posiadające maseczki, nie będą mogły korzystać z oferty MGDK.

 10. Przy wyjściach z budynków umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

 11. Pracownicy MGDK zaangażowani do obsługi klientów, mają obowiązek używać środków ochrony osobistej: maseczki, przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

 12. Z toalet jednocześnie może korzystać tylko dwie osoby, osoby puszczające zajęcia w celu skorzystania z toalety porusza się po budynku w maseczce.

 13. W toaletach suszarki nadmuchowe zostają wyłączone i zastąpione są ręcznikami jednorazowego użytku.

 14. W toaletach, salach zajęć i holu umieszczone są informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

 15. Osoby przebywające w MGDK powinny zachować względem siebie odstęp 2 metrów o graniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszceniach, stosując się do instrukcji pracowników MGDK

 16. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji w czasie i po zajęciach.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom MGDK.

1.Wytyczne dla pracowników:

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem

b) Stosować środki ochrony osobistej otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji ( przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku)

c) zachować bezpieczną odległość od uczestików i współpracowników- 2 metry

d) ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach

e) podczas wykonywania obowiązków, regularnie i często dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalce i dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu ( min. 60 %)

f) podczas kaszlu lub kichania zakryć usta i nos zgięty łokciem lub chusteczką- jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika i umyć ręce

g) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, oczu , ust i nosa.

h) wietrzyć pomieszczenie biurowe i pracownicze minimum co godzinę

i) regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, powierzchni dotykowych, takich jak: telefon, klawiatura , myszka, włączniki świateł, biurka itp. Po zakończeniu pracy, stanowisko pracy zdezynfekować.

j) w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osoba chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie, nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS ( skorzystanie z porady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem)

2.Zalecenia dla prowadzonych zajęć:

1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.

 1. Przed wejściem do sali, każdy uczestnik zajęć powinien zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przy wejściu do MGDK

 2. Uczestnicy zajęć, które wymagają zmiany stroju, obuwia , korzystają samoobsługowo z szatni lub miejsca wskazanego przez przez pracownika MGDK

 3. Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmuje ją i odpowiednio zabezpiecza w sali lub w szatni.

 4. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obowiązujące w MGDK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

 5. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 2m.

 6. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgoda instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji.

 7. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane

 8. Zaleca się prowadzenie zajęć przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe, wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut

 9. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich ukończeniu.

 10. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia , nie wchodzą do budynku. Dzieci odbierane są przy wejściu przez instruktora prowadzącego zajęcia. Dziecko odbiera rodzic bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

 11. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik MGDK może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania stanu podgorączkowego lub gorączki ( wartości powyżej 37,2st. C), przerwać zajęcia i skierować uczestnika do wyizolowanego miejsca, jednocześnie zawiadamiając rodziców lub opiekunów oraz dyrektora MGDK.

3. Zbieranie danych osobowych i kontaktowych

 1. Zaleca się aby uczestnicy zajęć oraz korzystający z oferty MGDK podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia zakażenia SARS-Cov-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybko kontakt z uczestnikami danego wydarzenia po jego zakończeniu.

 2. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne , ale rekomendowane w miarę możliwości, tak aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia osoby zakażonej biorącej udział w wydarzeniu, np. zajęć itp.

 3. Po ich pozyskaniu, będą przechowywane przez MGDK.

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem.

1.Każdy pracownik, który zauważ u siebie , innego pracownika lub współpracownika lub osoby przebywającej w MGDK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy lub gorączka ( temperatura ciała 37,2 st.C do 38 st. C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taka osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu, należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno - epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.

 

 1. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- IZOLATORIUM wyznacza się..........................................................,

  Pomieszczenia te są wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki, przyłbice i fartuchy jednorazowe.

 2. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w pkt. 1 Procedur zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w MGDK oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

 3. Należy w miarę możliwości sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.